DAYS GONE #54 "Ucieczka z obozu"

in #dtube4 years ago (edited)


Razem z Sarą próbujemy uciec z obozu, ale na naszej drodze staje nam nasz stary znajomy Sizzo. Tymczasem Kapitan planuje najazd na obóz Los Lake .

Together with Sara, we try to escape from the camp, but our old friend Sizzo gets in our way. Meanwhile, the Captain plans to raid the Los Lake camp.


▶️ DTube
▶️ YouTube

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 64592.09
ETH 3067.37
USDT 1.00
SBD 3.98