DAYS GONE #48 " Wytrop Taylora"- "Track down Taylor"

in #dtube4 years ago (edited)


Ruszamy w poszukiwania Taylora jest on podejrzany za zabójstwo doktora Jimeneza . Wszystko wskazuje na to, że schował się w chacie narciarskiej w górach.

Zobacz najlepsze ceny gry Days Gone
https://www.ceneo.pl/60361201#crid=29...

We're going in search of Taylor, he is suspected of the murder of Dr. Jimenez. Everything indicates that he hid in a ski hut in the mountains.

See the best prices for Days Gone
https://www.ceneo.pl/60361201#crid=29...


▶️ DTube
▶️ YouTube

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.035
BTC 65352.49
ETH 3165.93
USDT 1.00
SBD 4.06