DAYS GONE "Znajdź Melindę Foster."- " Find Melinda Foster"

in #dtube4 years ago (edited)


Odział Melindy Foster został zaatakowany . Sierżant Foster została pojmana . Naszym zadaniem jest jej uwolnienie .

Melinda Foster's unit was attacked. Sergeant Foster was captured. Our task is to free her.


▶️ DTube
▶️ YouTube

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64099.00
ETH 3036.39
USDT 1.00
SBD 3.97