Rebellion? / Rebelia?

in #dtubelast year (edited)


[EN]

Today, a short exercise, my animation inspired by the absurdly prosperous of this world, strange connections, old fortunes and corrupt governments.
And of course the slogan from the Game of Thrones.

[PL]

Dziś moja animka, "szybkie" ćwiczenie, zainspirowane absurdalnie zamożnymi tego świata, dziwnymi koneksjami, starymi fortunami i skorumpowanymi rządami. I oczywiście hasłem z gry o tron.

WorldPeace!
art by Planeta Rium


▶️ DTube
▶️ IPFS

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13571.75
ETH 395.41
USDT 1.00
SBD 0.98