Si Anna At Ang Kanyang Malakas Niyang Ama

in #dtube4 years ago


Original Tagalog Story by #KwentongSikreto

Isang tagalog na istorya na siguradong magugustuhan ng mga taong may malamin na pagiisip at hindi lamang nagiisip ng isang negatibong bagay patungkol sa kwento.
Sana po ay maintindihan niyo ang kwento at ito ang umpisa ng kwento ni "ANNA....
At Ang Kanyang Malakas Na Ama..."

(Kwentong Sikreto - YouTube Channel '47k Subscribers')


▶️ DTube
▶️ YouTube

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26591.98
ETH 1588.25
USDT 1.00
SBD 2.17