Sort:  

Dzięki!!! Nie wiedziałem o tym tagu, jak nie zapomnę to od jutra będę używał.

Coin Marketplace

STEEM 0.38
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 33668.62
ETH 2124.14
USDT 1.00
SBD 6.09