Wycieczka rowerowa do lasu || Cycling trip

in dtube •  last month 


A bike trip to the woods made me tired yesterday. I came back hungry like a wolf. For dinner there was chicken soup. I was quickly hungry and ate a big dessert😀
Write in the comment why it is worth riding a bike and win SPORTS tokens.


▶️ DTube
▶️ YouTube
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!tipuvote 2 hide

Posted using Partiko Android

Dzieki za wsparcie! Ciesze się że podobało się🙏

Dzięki bardzo za pozdrowienia, również pozdrawiam.
Zaskoczę Cię, ale podczas tego weekendu nie miałem okazji pokręcić na rowerze, obowiązki muszą mieć pierwszeństwo przed przyjemnościami, a jazdę na rowerze, nawet powyżej 100 km, traktuję jako przyjemność. Tak więc wczoraj rodzina, a dziś praca wygrała z rowerem.
A co do Twojego pytania to odpowiedź jest prosta dzięki jeździe na rowerze można golić nogi i ubierać się w obcisłą lajkrę bez komentarzy, że zachowujesz się jak gej :)

80% Sportstalksocial upvoted by @crossbar
Have a nice day and enjoy #sportstalk

OMG!!! Thank you for your support! 🙏

Congratulations @jozef230! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!