Sort:  

kiban aman sago nyan hahahah solo MMR. hana neu pakat lon party man

hana aman lom... hana di cukeh lom hahaha.. LP nyoe

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 29815.26
ETH 2000.88
USDT 1.00
SBD 2.78