RE: Chcesz się rozerwać? Obejrzyj to!

You are viewing a single comment's thread from:

Chcesz się rozerwać? Obejrzyj to!

in dtube •  7 months ago 

Dobrze powiedziane - jeśli tylko pracujemy na rozrywkę, to co od siebie możemy zostawić społeczeństwu.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Właśnie!