CSS'in Style attributunun HTML'də istifadəsinin daha rahat yolu (Hissə1) // Simplier way to use CSS's Style attribute in HTML (Part 1)

in #dtube5 years ago


Bu video çox uzun olduğu üçün Dtube-a yükləməkdə çətinlik yaşadım və 3 hissəyə böldüm. Bu , birinci hissədir.

Bu dərsimizdə Style Attributunun istifadəsinin 2-ci və daha asan yolunu öyrədəcəm sizə. Qeyd edim ki, 3-cü bir yol da var, hansı ki, o yol 1-ci , 2-ci yolların hər ikisindən fərqlidir . Lakin həmin yolu hələ öyrətməyi düşünmürəm.Gələn dərsimiz Class və Id'lər haqqında olmalıdır, ola bilsin, class və id-lər yerinə Style attributunu istifadə etməyin 3-cü yolunu da qeyd edim.

Dostlar , əslində mən Style attributunu istifadə etmək deyərkən CSS kodlarımızın istifadəsiniz nəzərdə tuturam , biz 2 yolla CSS kodlarımızı yazdıq . Qaldı son bir üsül . Style attributu ilə yazdığımız kodların hamısı CSS kodlarıdır. Belə deyim , Style = Css də demək olar. Artıq biz HTML-in içərisində CSS-dən də çox şey öyrənirik . Bundan sonrakı 2 dərs , Class & Id dərsləri və Css-i istifadə etməyin 3-cü yolu da CSS haqqında olacaq. Sonradan isə rahatlıqla tam olaraq HTML öyrənəcəyik.

Uğurlar hamıya !


▶️ DTube
▶️ IPFS

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 66038.35
ETH 3444.84
USDT 1.00
SBD 2.61