ตอบคำถามมังสวิรัติ Answer your questions!!

in #dtube3 years ago


สวัสดีค่ะ วันนี้เกิดความคิดว่าจะทำวิดีโอตอบคำถาม โดยรวบรวมคำถามที่มี เราพยายามเลือกไม่ให้ซ้ำกันเพราะจะได้ตอบคำได้อย่างทั่วถึงกัน หวังว่าคำตอบของเราจะช่วยเพื่อนได้บ้างไม่มากก็น้อย ส่วนเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือสงสัย หรือ อยากได้คำปรึกษาก็คอมเม้นกันมาได้นะคะ ขอให้ทุกคนสุขภาพดีค่ะ...Sirithip
Hello everyone to day I will answer your questions because I get a lot of questions. Some questions I have already answered but sometimes I get the same questions again and again so I think I should make another video to answer these questions.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

Congratulations @bo-sirithip! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 400 replies. Your next target is to reach 500 replies.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Hey! You need to make new posts. Because you have no voting power left!

Posted using Partiko iOS

You should take some photos is trees, flowers and buildings, cars, cats and dogs too!!

Come back!

Posted using Partiko iOS

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.07
JST 0.042
BTC 29997.91
ETH 2044.40
USDT 1.00
SBD 2.62