RE: kilka rad prod Kiełas

You are viewing a single comment's thread from:

kilka rad prod Kiełas

in dtube •  6 months ago  (edited)

*Teraz nie zarabiasz ;)

Na przyszłość, jeśli już chcesz to wrzucać to wyłącz monetyzację.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!