חזון הבית השלישי

in dream •  last month 

Screenshot_20190812-020025_Facebook.jpg
ואני מוסיף משלי לפי רוח החג :יוזמה מדינית עכשיו
ירושליים עיר בין לאומית
באר שבע בירת ישראל .

זה פותר במיידית את כל הבעיות של מדינת ישראל:באר שבע אילת יהיו חדרה גדרה החדשים.פיתרון משבר הדיור .אפשר יהיה להגיע לסיום הסיכסוך עם הפלסטינים מכיוון שירושליים מחוץ למשא ומתן . פיתרון כל הבעיות של הפזורה הבדואית בנגב התבססות על שימוש באנרגייות מתחדשות .בניה בתחת מימד .יש שפע של קרקע שאינה חקלאית . בקיצור: מימוש החזון של בן גוריון לישוב הנגב ולהיות אור לגויים.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @hiyuhi220! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!