@KittyKate zadała mi pracę domową - kontratak

in #drawing5 years ago (edited)

Na początku chciałem dorysować jelenia.

I nawet zacząłem.
Ale potem nagle znienacka pojawił się celownik optyczny.
No ale w sumie to jestem przeciwnikiem zabijania zwierząt.
Więc przez chwilę w celowniku pojawić się miał jakiś polityk. Kiedy zacząłem rysować typowego polityka, pomyślałem sobie: po co mi drama na Steemie? (autocenzura, hm... niedobrze).
No i wyszło mi to:

pre8.jpg

----------kolanko-----------
---czyli coś nad stopką--
"Siedzi ptaszek na gałęzi
Postrzelili go i rzęzi
Nie wdrapujcie się tam dzieci
I tak zaraz na łeb zleci
O już leci, w głowie dziurka
Pozlepiane krewką piórka
Jedna nóżka podkurczona
Patrzcie, patrzcie zaraz skona"
*przypomni ktoś, kto popełnił ten wierszyk?
--== stopka ==--
Steem kooperacja
@kittykate | @piotrgrafik
Nie omieszkaj folołnąć.
Zmiażdż upvota.
Żyj długo i pomyślnie .

Sort:  

Wyszło nieźle, to teraz jeszcze konkurs, którego polityka przedstawia rysunek :D

Obstawiam tego, któremu można najmniej ufać. Ale nie brnijmy, please :)

Congratulations @pkt! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 66397.79
ETH 3460.28
USDT 1.00
SBD 2.61