My Story

in #donetsk5 years ago

Mijn verhaal van het afgelopen jaar/my story from the past year English translation below. ( sorry for the incorrect translation sometimes)

Leven naar je intuïtie, het is een begrip wat moeilijk te omvatten is en het lijkt zeer moeilijk uit te voeren.
Zoveel tegenstrijdigheden in het leven, zoveel angsten, zoveel maar wat als…..
Intuïtie is zeer moeilijk om aan toe te geven, het kan soms panische reacties veroorzaken.
Totdat je het werkelijk doet!!!
Alle angsten zullen hierna langzaam van je af glijden, je leven zal zich ontvouwen zoals je het werkelijk voor je bestemd is.
Het is mijn verhaal van het afgelopen jaar.

Al jaren, eigenlijk mijn hele leven lijken dingen niet te gaan zoals ze horen, althans dat dacht ik.
Nu begrijp ik dat het een voorbereiding en levenslessen geweest zijn voor de toekomst, dat het me geholpen heeft de juiste mensen op mijn pad te brengen en het me voorbereid heeft op de keuze van mijn leven te moeten maken.

De afgelopen jaren heeft de wereld mij aardig in zijn greep gehouden, het inzicht in wat voor een verknipte wereld we eigenlijk leven werd me steeds duidelijker.
Waarom zijn al die oorlogen nu werkelijk nodig? Waren al die “dictators” nu werkelijk zo slecht? Waarom zijn er in Irak nu nooit massa vernietigingswapens gevonden, terwijl dit toch de aanleiding was voor alle ellende waar we ons nu in bevinden?

Na veel onderzoek kwam ik erachter dat de wereld nog veel verknipter was dan ik dacht en we eigenlijk allemaal in een sprookje leven.
Het sprookje van eerlijke media, democratie, banken die ons in staat stellen onze doelen te verwezenlijken, goede gezondheidszorg enz.
Voor de gene die hierin geïnteresseerd zijn lees mijn oude posts maar een door, of die van Pascal Hillebrand en doe je ogen maar eens open.

Het maakte mijn leven onleefbaar, het at me op van binnen.
Ik snap heel goed dat veel mensen zeggen ik wil er niet te veel over nadenken, het heeft mij op het punt gebracht dat ik of mijn relatie moest verbreken en doen alsof mijn neus bloed, of er werkelijk naar handelen.
Wij als gezin hebben gekozen voor het laatste.
Ja wij, want zelfs mijn 10 jarige zoon heeft door dat de wereld niet zo lief en aardig is als mensen hun kinderen willen doen laten geloven.
Veel mensen zullen dat mij kwalijk nemen, dat ik over dit soort dingen met mijn kind praat, echter heb ik hem nooit mijn mening opgedrongen, maar hem wel eens wat feiten laten zien waar men gewoonweg niet omheen kan.
En het heeft hem in laten zien hoe beïnvloedbaar mensen zijn.
Dat je zelf moet nadenken en niet zomaar alles moet geloven, zelf de feiten nalopen en je eigen conclusies trekken is in mijn ogen de belangrijkste les die ik mijn kinderen in deze wereld kan meegeven.

We hebben dus gekozen om te emigreren.
Verdere uitleg heb ik in de mail naar school van mijn zoon gestuurd die ik hieronder zal plaatsen.
Ik ben benieuwd of ze deze ook werkelijk aan de ouders hebben laten lezen zoals ik ze gevraagd heb, vast niet…….
Namen zijn uit privacy redenen van de kinderen verwijderd.


Ik wil graag beginnen met te vragen deze mail aan de leraressen en de ouders te laten lezen voor wie het noodzakelijk is dat ze dit lezen, wees dus vrij om deze mail door te sturen.

Hallo allemaal

Bij deze moet ik jullie mededelen dat ****** niet meer naar school komt.
We zijn namelijk verhuist. Het spijt me dat ik de waarheid hiervan niet heb kunnen vertellen, maar na het lezen van deze mail zullen jullie begrijpen waarom.
We zijn namelijk verhuist naar de Donetsk Peoples Republic, dit is het gebied wat voor onze overheid nog steeds oost Oekraïne is. We konden namelijk niet langer leven met de leugens die de Nederlandse (en andere westerse overheden) verkopen en de oorlogen die met ons en jullie belastinggeld gefinancierd worden. Je hoeft alleen maar te kijken naar de verklaringen van dhr. Frans Timmermans over de mh17 crash die in dit gebied plaats vond. @[NjQyMTgzOTU5MjA4MTA3Omh0dHBzXGEvL3d3dy5yaWprc292ZXJoZWlkLm5sL2RvY3VtZW50ZW4vdG9lc3ByYWtlbi8yMDE0LzA3LzIxL21lZXRpbmctb2YtdGhlLXNlY3VyaXR5LWNvdW5jaWwtbmV3LXlvcmstMjEtanVseS0yMDE0OjpEZWZhdWx0Ojo=:https://www.rijksoverheid.nl/…/meeting-of-the-security-coun…] Een citaat hiervan: “De afgelopen dagen hebben we verontrustende berichten binnengekregen over lichamen waarmee werd rondgezeuld en waarvan de bezittingen werden geroofd. Stelt u zich eens voor, en ik spreek u nu niet aan als vertegenwoordigers van uw land, maar als echtgenoten en echtgenotes, als vaders als moeders, stelt u zich eens voor dat u eerst hoort dat uw echtgenoot om het leven is gekomen en dat u twee of drie dagen later een of andere schurk de trouwring van zijn hand ziet halen. Stelt u zich eens voor dat dat uw man of vrouw geweest was.” Men baseert zich hier op een tweetal fotos.
Waarschijnlijk kan iedereen zich deze nog wel herinneren.
In de ene foto wordt een knuffel aap aan de journalisten getoond. In de media werd dit omschreven als een separatist die een trofee omhooghield.
In het andere filmpje ziet men een man in een militair uniform met een trouwring in zijn hand die hij aan het bekijken is.
Volgens de media een separatist die een trouwring steelt van een hand van een lijk.
Ik nodig jullie uit om de fotos op te zoeken op het internet en daarna ook de filmpjes op te zoeken waar deze fotos werkelijk onderdeel van zijn.
Dan kun je met je eigen ogen zien hoe de werkelijkheid verdraaid wordt in de westerse media op een zieke manier.
Ik ga hier verder geen moeite doen om verdere links te plaatsen of het hele verhaal hierover uit te leggen. Voor degene die zich interesseren in de waarheid is het snel genoeg te vinden op het internet.
En zo zijn er nog vele voorbeelden te vinden van nieuwsberichten die niet kloppen.
Wij hebben ons de afgelopen jaren veel met oorlogvoering en het geldsysteem wat hier achter zit bezig gehouden en het maakte ons kapot om er achter te komen hoe verknipt de wereld werkelijk is.
Als ik hier verder over wil uitwijden heb ik een boek van 1000 pagina`s nodig, dus daar zal ik niet aan beginnen.
En de westerse houding tegenover Rusland is hier ook een onderdeel van.
Rusland is op dit moment echter eerlijker en oprechter dan het westen ooit geweest is.
En de mensen hier in de DPR willen enkel de Europese invloed buiten houden.
Het complete verhaal van de oorlog hier is te uitgebreid om zo even op te pennen, maar voor hen die het interesseert hebben we nog steeds facebook en zijn we altijd bereid om het complete verhaal meer uit te lichten.

Voor nu is het van belang dat jullie weten dat we veilig zijn.
De kinderen maken het goed.
****** Engels gaat met sprongen vooruit en hij is druk bezig Russisch te leren.

De groeten vanuit de DPR

Ons leven is na deze keuze drastisch veranderd, zoals iedereen wel kan begrijpen.
We hebben enkele mensen enorm pijn gedaan met deze keuze, het spijt me enorm dat onze keuze hun zoveel pijn heeft moeten doen.
Echter hoop ik uiteindelijk op begrip voor deze keuze, echter begrijp ik ook dat voor mensen die zich nooit veel in de werelddiplomatiek verdiept hebben deze keuze lastig te begrijpen zal zijn en dat is iets waar wij ons bij neer moeten leggen.
Ons leven ontvouwt zich nu zoals het voor ons bedoeld is.

Dat gene wat ik iedereen wil meegeven, wees niet bang om moeilijke keuzes te maken.
Leef naar je intuïtie, laat je leiden door je gevoel, durf keuzes te maken.
Het leven heeft een plan voor je, laat je erdoor leiden.

Heel veel liefs aan jullie allen
Ilse en familie

Flag_of_Donetsk_Republic tshura7.png

English translation

Life to your intuition, it is difficult concept to understand of and it seems very difficult to implement.
So many contradictions in life, so many fears, so many but what if .....
Intuition is very difficult to listen to, it can sometimes give panic reactions.
Until you it really do it!!!
All fears will then slowly slip away from you, your life will unfold as it is meant for you.
It's my story of the past year.

For years, actually my whole life things seems not to go the way they supposed to be, at least I thought so.
Now I understand that it has been a preparation and life lessons for the future, that it helped me put the right people at my path, and it prepared me for the choice of my life.
In recent years, the world kept me nice in its grasp, the understanding of what a twisted world we live in became me ever clearer. ...

Why are all those wars really necessary? Were all those "dictators" really so bad?
Why are there never found mass destruction weapons in Iraq, while this gave rise to all the misery that we are now in?
After much research, I found out that the world was much more twisted than I thought and we actually all are living in a fairy tale life.
The fairytale of media, democracy, banks that enable us to achieve our goals, great health care etc. For those who are interested, read my old posts or those of Pascal Hillebrand and open your eyes.

It made my life unlivable, it was eating me up from inside.
I understand that a lot of people say I do not think about it to much, it has brought me to the point that I have to end my relationship and pretend my nose bleed, or really to have act.
We as a family have chosen the last.
Yes we, because even my 10 year old son see that the world is not so sweet and nice as people want to do their children believe.
Many people will blame me, that I talk about this sort of things with my child, however I have never forced my opinion upon him, but only show him facts what you just simply can`t deny.
And it has shown him in how impressionable people really are.
That you need to think for yourself and not just believe everything, that you must retrace the facts, and draw your own conclusions is, in my view, the most important lesson that I can give my children in this world.

So we have chosen to emigrate.
Further explanation I sent in the mail to my son's school that I will place below.
I wonder if they sent this also to the parents as I have asked them, but I don`t think so.......
Names are removed from privacy reasons of the children.


I would like to start by asking to send this mail to the teachers and the parents for who it is necessary that they read this, so be free to send this mail forward.

Hello everybody,

By this should I inform you that *** *** no longer go to school.
Whe have moved. I'm sorry that I have not been able to tell the truth of this, but after reading this mail you will understand why.
Whe have moved to the Donetsk people's Republic, this is the area what for our Government still is East Ukraine.
We could no longer live with the lies that the Dutch (and other Western Governments) sell and the wars that are funded with our and yours tax money.
You only have to look at the statements of Mr. Frans TIMMERMANS about the MH17 crash that took place in this area.
@[NjQyMTgzOTU5MjA4MTA3Omh0dHBzXGEvL3d3dy5yaWprc292ZXJoZWlkLm5sL2RvY3VtZW50ZW4vdG9lc3ByYWtlbi8yMDE0LzA3LzIxL21lZXRpbmctb2YtdGhlLXNlY3VyaXR5LWNvdW5jaWwtbmV3LXlvcmstMjEtanVseS0yMDE0OjpEZWZhdWx0Ojo=:https://www.rijksoverheid.nl/…/meeting-of-the-security-coun…]

A quote from mr Timmermans from the dutch gofferment website:
"the past few days we have received disturbing reports about bodies with which ware dragged around with, and whose belongings were robbed.
Just imagine, and I speak to you not as representatives of your country, but as husbands and wives, as fathers as mothers, imagine if you first hear that your spouse died and that you, two or three days later see one or other villain take the wedding ring from his hand.
Just imagine that this was your husband or wife. "

One bases here on two photos. Probably anyone can still remember.
In the one photo is a stuffed animal monkey will be shown to the journalists.
In the media was this described as a separatist who held up a trophy.
In the other photo, we see a man in a military uniform with a wedding ring in his hand that he is viewing.
According to the media a separatist that steals a wedding ring from a hand of a corpse.
I invite you to search for the photos on the internet and then also view the movies from where these photos really are part of.
Then you can see with your own eyes how reality twisted the Western media is in a very sick way.
I am not putting any effort to further links from this, ore explain the whole story.
For those who are interested in the truth is it is f fast enough find on the internet.
And there are many examples of news stories that don't add up.

We have kept us busy with warfare and the money system in the recent years and it destroyed us on the inside to found out how twisted the world really is.
If I want to elaborate a little further over here I need a book of 1000 pages, so I will not start.
And the Western attitude to Russia is also a part of it.
However, at this time Russia is fairer and more honest than the West has ever been. And people here in the DPR just want to keep out the European influence.
The complete story of the war is to extensive to write here, but for those who are interested we still have facebook and we are always willing to give more of the complete story.
For now it is important that you know that we are safe.
The kids are doing fine.
*******English goes with jumps forward and he's busy working to learn Russian.

The greetings from the DPR


Our lives changed dramatically after this choice is, as everyone can understand.

We have hurt some people tremendously with this choice,
I'm sorry that our choice has cost them so much pain.
However, I hope that in the end they will have some understanding for this choice.
but I also understand that for people who never have deepened much in the world diplomatics this choice will be difficult to understand and that is something we have to live with.

Our life unfolds it selves for us as it was meant to be.

That what I give everyone as a lesson is, don't be afraid to make difficult choices.
Live to your intuition, let yourself be guided by your feeling, dare to make choices.
Life has a plan for you, let it guide you through it.

Lots of love to you all
Ilse and family

11535838_132383753759275_4265427222066756330_n.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 24149.44
ETH 1686.76
USDT 1.00
SBD 2.59