Python Falcon uygulamasını Dockerize etmek

in #dockerize4 years ago

Taslaktır;

DockerHub daki ilk repom https://hub.docker.com/r/makseli/python-falcon-docker

Bu repoyu sizde kullanabilirsiniz veya geliştirmek için github repomu forklayabilirsiniz -> https://github.com/makseli/python-falcon-docker

Falcon http server routing ile Json Path Query ve Schema Validation örneğimi dockerize ettim ve şu url den repoya ulabilirsiniz -> https://github.com/makseli/falcon-json-schema-validate-path-query

Başka uygulamalarınız var ise Gökhan Şengün 'ün yeni docker image hazırlama yazısına göz atabilirsiniz -> https://gokhansengun.com/docker-yeni-image-hazirlama/

geniş zamanda görüşmek üzere :)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 27311.65
ETH 1638.41
USDT 1.00
SBD 2.21