[taslak] Geliştirici dostu docker #3

in #docker4 years ago

Kubernetes Deployment ile ilgili olarak kategorik olarak içerikler devam edecektir.

kubectl create namespace xyz ile "xyz" isimli bir yeni namespace açmış oluruz.

Yeni Deployment
TODO

Service Deployment

metadata ana tag i içerisinde servis ismi için "name" tanımlamasını yaparız.
Eğer belli bir namespace içinde yer alsın istiyorsanız "namespace" tanımlamasını yaparız.

spec ana tag i içerisinde "selector" alanı bilgisi için, ilk deployment deki k8s-app için kullandığımız ismi yazmalıyız.
type tag i için "NodePort" tanımalası ile, vereceğiniz port numarası üzerinden trafik akacağını ya da "ClusterIP" tanımlaması yaparsanız, kubernet kurulumunun içerisindeki ip üzerinden ulaşılabileceğini tanımlamış olursunuz...

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 67477.32
ETH 3474.01
USDT 1.00
SBD 2.69