Sort:  

Ahahahaaaa :) yes i think after post

dün zombee'benim konuyu beğenmiş %100 oranıyla.. 0.92 vermiş, o kadar az mıydı ya :D
neyse zombi gördüyse bi gün dmania da görür heralde :D

İnşallah kardeşim :)

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.035
BTC 24575.22
ETH 1990.83
USDT 1.00
SBD 3.39