Sort:  

Hahaha aynen

:D o haberi alsam ben bunu geçecem teşekkürler yorum için

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68622.46
ETH 3788.62
USDT 1.00
SBD 3.66