Sort:  

:D Güzel

Hayatımın kötü olması kadar mı güzel ??w

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19125.00
ETH 1039.48
USDT 1.00
SBD 2.92