You are viewing a single comment's thread from:

RE: Come on dance dance

in #dmania4 years ago

Merhaba dostum, içeriğini beğendim. Biz türkler şu zamanlar sitede parmakla sayılabilecek kadar az kişiyiz. Bu nedenle birbirimizden haberdar ve destek olmak için seni takibe aldım. sende alırsan sevinirim :)

Sort:  

Tabiki takibe aldim voteledim

Coin Marketplace

STEEM 0.65
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56594.92
ETH 4493.45
BNB 620.22
SBD 7.23