Sort:  

Anlamadım ama 😂😂

cumadan hafta sonuna sevinci temsil etmeye çalışmıştım ama :D

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 68118.65
ETH 3786.47
USDT 1.00
SBD 3.70