Inpotans dlo

in #dlo2 years ago

Ki tout inpotans dlo genyen?
Dlo gen anpil inpotans nan yon peyi, sosyete, nan mond lan.
Non men jenn nou ka explwate sa yo san nou pa tann yon letat ki pa sousye de nou ki jenn, dlo sa nou ka kanalizel voye l nan jaden pou nou travay, nou ka fe yon fason pou nou travay avel met bon jan strikti pou bay dlo kay chak moun epi yap peye chak mwa nou menm nap fe kob sa travay gen anpil lot bagay nou ka fe ak dlo san nou pa tann yon leta ki iresponsab eve peyi a.buddhist-1807518__480.jpg

Sort:  

Eske w te konn sa lasyans ka dekompoze molekil dlo h20 an HHO pou fè dife e yo pwodui electricite ak menm metòd sa a

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10676.50
ETH 352.80
USDT 1.00
SBD 0.94