Dlo trete se la santé

in #dlo2 years ago

Dlo potab inpotant pou tout moun kap viv , tout moun ta dwe gen akse ak dlo trete ke yap bwe , ki donk leta ya dwe investi pou trete dlo pou pép la kap utilize dlo sa yo.
Ki wol leta nan problème sa?
Leta pa pran responsabilité nan koze sila se tout moun degajew trete dlo wap bwe. Nou tout konséne.
Nou menm jenn ki se avni peyi an chache solisyon pou rezoud problem sila, an met men nan pat la poun bat li byen bat, gen anpil bagay nou ka fe pou problème sa yo.faucet-1684902__480.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10676.50
ETH 352.80
USDT 1.00
SBD 0.94