Sort:  

a mnie tym razem ominęło :)

działa :)

No i pięknie! :)

dzień dobry!

I wish I could know if its lagged or not ;)

Is it live?

lol mikro nie było :D

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 49823.44
ETH 4380.12
BNB 601.51
SBD 6.12