Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hej, polecam zamienić tag pl-gry na pl-gameplay pozwoli to lepiej dotrzeć do grupy docelowej. Na pl-gameplay użytkownicy publikują właśnie tego typu materiały.