play League of Legends dlive

in dlive •  2 years ago 

Thumbnail

Hi steemians, League of Legends (LoL) is a multiplayer online fighting game. Today I will participate in this fight.
My live stream is at DLive

My live stream is at DLive

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

very good ^^

thank

Thành ít post bài nhỉ :)

dạo này nhiều việc. bây giờ mới chăm chỉ post được. hè rùi mà nghỉ và đăng bài thôi

:v

cho e vào nhóm người vn vot với

@a-alice ơi, xác minh cho bạn này nè

thank you

  ·  2 years ago Reveal Comment
  ·  2 years ago Reveal Comment

cho e vào nhóm người vn vot nữa