Sort:  

нещо не ми зарежда :( а сигурно е важно
довечера пак ще го мъча

Виж го в чата, качих го и в чанъл-канала си

мерси! че трябва да се ограмотявам :)

И при мен същата работа.

Oooo, DLive...

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26963.51
ETH 1877.84
USDT 1.00
SBD 2.12