Sort:  

Много на дребно играеш, какво се стискаш, я вкарай 500$ като мен!

14316964.jpg

Taka ти е лесно - ти теглиш от стийм и ги слагаш за лихва, аз още не съм теглил оттук като теб...

О не е само стийм, аз и от други места тегля!

...откъде, от портфейла на мъжа ти ли?

Хахаха, аз там само слагам!

photo_2017-06-30_15-20-48.jpg

Дай Боже такъв късмет всекиму!

Аз на моя мъж съм му печалба от лотарията, само се чудя за кои му грехове!

не си написал линка

Вече има, но ето и тук: https://one-chain.ltd/?ref=2195

мерси

Congratulations @georgiivanov13! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Успех в начинанието.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26818.01
ETH 1868.27
USDT 1.00
SBD 2.11