Introducing DLivePoland - the official website of the Polish DLive community // Przedstawiamy DLivePoland - oficjalną stronę Polskiej społeczności DLive

in #dlive6 years ago (edited)

DLP introduce 2.jpg

Przyglądając się od dłuższego czasu rozwojowi dlive.io, ale przede wszystkim rozwojowi społeczności Polskich streamerów postanowiliśmy stworzyć projekt pozwalający odnaleźć się im w społeczności DLive. Nie chodzi tu tylko o zwykłe upvoty czy delegacje, ale o rozwój naszej polskiej społeczności wśród użytkowników Dlive.

Looking at the development of Dlive.io for a long time and especially the development of the community of Polish streamers we decided to create a project that allows them to find themselves in the DLive community . It isn’t just upvots or delegations, but about the development of our Polish community among Dlive users.

br (1).png

Czym będziemy się zajmować?

Planów i projektów jest wiele, ale przede wszystkim chcemy skupić się na ułatwieniu współpracy streamerów ze sobą, wspólnych projektów, streamów. Promowaniem nowych, świeżych osób na dlive. Odpowiadaniu na pytania jak, dlaczego itp.. Chodzi nam o to, aby tzw. “nowicjusze” mieli dobry start, a niekoniecznie zostali od razu wrzuceni na głęboką wodę.

What will we do?

There are many plans and projects, but above all, we want to focus on facilitating the cooperation streamers together, common projects and streams. Also we want to promote new, fresh people on dlive. Answering questions like, how, why, etc. .. We want the beginners had a good start and haven’t been immediately thrown into the deep end.

br (1).png

Co więcej?
Przeglądając przez ostatni tydzień polskie streamy zauważyliśmy, że duże grono polaków ma problemy lub całkowicie nie zna języka angielskiego. Nieraz utrudnia to zrozumienie postów, które zawierają cenne informacje jak np.. Konkurs DLiveStars, różne eventy, czy po prostu kolejne zmiany ulepszające platformę. Jest to pewna przeszkoda, którą chcemy przełamać podejmując się tłumaczeń i wyjaśnień postów od Dlive, które będą umieszczane na naszej stronie tak, aby każda osoba, bez względu na znajomość języka brała udział w budowaniu jednej wielkiej społeczności Dlive, a nie była ograniczona tylko do jej polskiej grupy językowej.

What's more?
Reviewing Polish streams over the past week, we noticed that a large group of polish people have problems or completely don't know eglish. It often makes it difficult to understand posts that contain valuable information such as: DLiveStars competition, various events, or just next changes to improve the platform. It is a certain obstacle that we want to overcome by taking up translations and explanations of posts from Dlive, which will be posted on our site, so that every person, regardless of language skills, can participate in building one big DLive community and wansn’t limited to the polish speaking group.

br (1).png

Chcielibyśmy żebyście pokazali nam, że to co robimy wam się podoba i chcecie, żebyśmy rozwijali się dalej. Odpalając live dopiszcie w tagach #dlivepoland . Będzie to unikalny tag naszej strony, pokazujący nam Wasza opinie o naszej pracy.
Wszystkie posty będą w języku polskim, a w miarę z naszym dalszym rozwojem zrobimy konkursy, eventy czy spotkania dla tych, co będą chcieli z nami współpracować

All posts will be in Polish and as far as our further development we do competitions, events or meetings for those who will want to work with us.
When you are starting a live, add a #dlivepoland tags. This will be a unique tag of our site, showing us your opinions about our work.

br (1).png

Pamiętajcie, że DLive Poland to tak naprawdę Wy!

Team DLivePoland

Sort:  

Hello dlive-poland! Welcome to Steemit! Hope you'll like the community here. As a start, here are 5 tips that we believe will be helpful to you:

  1. Keep your passwords safe: Unlike conventional sites, Steemit has 4 types of passwords. Each offers varying degrees of access to your account, so know where and when to use each of them. Also, make sure to keep them all safe and secure.
  2. Get Steem rewards: When writing a post, you'll have the option to choose how to receive your reward: "Default 50%/50%" or "Power Up 100%". As of this moment, choosing Default 50%/50% is the better option. But this can change over time. Check our post to know more.
  3. Upvote wisely: When upvoting, wait at least 30 minutes after the post is published to maximize your curation reward. Also, make sure not to upvote too much too fast so as not to drain your voting power.
  4. Know your Steem, Steem Dollars and Steem Power: Steem and Steem Dollars are the 2 main currencies here. Convert and power up more Steem into Steem Power so you can have higher values on your upvotes.
  5. Have Fun and Enjoy!

For a detailed writeup, check our post Getting Started: 5 Essential Tips for New Users.

Good luck on your Steem journey! Follow us if you like to receive more helpful tips and maximize your Steemit experience.

Żeby nie być gołosłownym, zamieszczamy fragment rozmowy, w którym mamy jasne potwierdzenie, że Dlive o tym wie i nie ma nic przeciwko
jj.png

Ale to nie jest problem nauczyć się angielskiego który jest jednym z prostszych języków. Wystarczy znać jakieś podstawy aby móc się porozumiewać z osobami anglojęzycznymi.

Ale twórcy DLive wiedzą o tym?

Oczywiście, że tak ;)

Bardzo podoba mi się ten projekt. Będę używać i jestem jak najbardziej na tak ;)

pozdr.

Cieszymy się bardzo!

Super inicjatywa!
Mam nadzieje że zbierzemy tutaj masę użytkowników i stworzymy super grupę :)

Też na to liczymy!

Ciekawy projekt, będę używać tagu ;))

Taką mamy nadzieję

no i to już jest coś normalnego

Bardzo nas to cieszy ;)

Weź mnie kapitanpolak nie rozśmieszaj

You got a 2.95% upvote from @postpromoter courtesy of @eddy-ghost!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68622.46
ETH 3788.62
USDT 1.00
SBD 3.66