O Ragnarok açılacak Kalite hakkında geri dönüşlerinizi bekliyorum

in #dlive6 years ago

Thumbnail

bitrate arttırdım kalite hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi seyirler

My live stream is at DLive

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64251.91
ETH 3494.19
USDT 1.00
SBD 2.54