Sri Lanka cricket team tour pakistan

in #dlike3 years ago

Shared From Dlike

Janab ajj Sri Lanka kye team Pakistan agyee hai jidher woh test match khaile gyee ajj rest hoga Sri Lanka team kal practice hogye uss kye baad test match start hojye ga mainly Arthur Sri Lanka kye coach hai Grant flower beating coach hogye Sri Lanka team bhut achi hai hai captain bhi press conference kerhai gyee dekho abb kon jee t kar lie kar jatyaa hai test trophy apni ghar.


Shared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26820.17
ETH 1876.43
USDT 1.00
SBD 2.21