Brazylijska policja skonfiskowała papugę, która ostrzegała dilerów

in dlike •  5 months ago 

Dhared From Dlike

Podczas nalotu policji w dzielnicy Vila Irma Dulce brazylijskim w mieście Teresina zauważono, że jedna z papug wykrzykuje dość nietypowe zdanie. Szybko okazało się, iż lokalni dilerzy przeszkolili ptaka w taki sposób, by te informował o nadchodzącym zagrożeniu.


Source of shared Link

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @plmemes! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 100 posts. Your next target is to reach 150 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!