Fundusz Erika Finmana dokona inwestycji w start-upy

in #dlike5 years ago

Shared From Dlike

Fundusz Erika Finmana o wartości 1 miliona USD dokona inwestycji na poziomie początkowym w start-upy zajmujące się bankowością i zdecentralizowanym finansowaniem.

Fundzusz Fidmana Metal VC skoncentruje się na inwestycjach mikro we wczesnych spółkach zajmujących się bankowością i zdecentralizowanym finansowaniem.Będzie inwestował od 25 tys dolrów do maksymalnie 250 tys dolarów.


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64275.63
ETH 3502.79
USDT 1.00
SBD 2.51