Coinbase otrzymuje licencję od Central Bank of Ireland

in #dlike5 years ago (edited)

Shared From Dlike

Giełda kryptowalut Coinbase z siedzibą w San Francisco otrzymała licencję na prowadzenie działalności handlowej kryptowalut od Banku Irlandii. Jest to druga taka europejska zgoda na prowadzenie e-pieniądze od brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA). 

Coinbase jest  jedną z niewielu firm, które otrzymały irlandzką licencję i mogą również polegać na nowym irlandzkim zespole, który legalnie obsługuje klientów w całej Europie.

Zeeshan Feroz, brytyjski dyrektor generalny Coinbase napisał:

“The approval from the Central Bank of Ireland will now enable us to expand our Irish operation and deliver a better product to customers across some of our fastest-growing markets. It will also allow us to secure passporting for our customers across the EU and EEA,”


Source of shared Link

Sort:  

Congratulations @passive-earning! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 1250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 68085.88
ETH 3553.62
USDT 1.00
SBD 3.17