Bitmain uruchomi World Digital Mining Map w październiku

in #dlike5 years ago

Shared From Dlike

Podczas Światowego Szczytu Górnictwa Cyfrowego - który odbędzie się we Frankfurcie w dniach 8–10 października - Bitmain uruchomi pierwszą platformę, która połączy właścicieli sprzętu wydobywczego.

Matthew Wang, dyrektor Bitmain powiedział

“The WDMM will help make cryptocurrency mining more sustainable in the long-run by connecting mining farms and hardware owners in a whole new way. It is part of our commitment to provide miners with on-going support throughout their hardware’s lifetime and to support the sector’s overall growth.”


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67494.41
ETH 3517.60
USDT 1.00
SBD 3.15