Dlaczego warto marnować czas – Piotr Nabielec

in #dlike2 years ago

Shared From Dlike

"Czy odpoczynek jest równoznaczny z marnowaniem czasu? A może jednak nie jest to strata, tylko korzyść? Jak więc organizować swój czas, by go nie marnować, realizować swoje cele, a jednocześnie czasem wrzucić na luz? Posłuchaj rozmowy z Piotrem Nabielcem w 296. odcinku podcastu Mała Wielka Firma i dowiedz się, jak być produktywnym, ale znaleźć też czas na odpoczynek."


Shared On DLIKE

Sort:  

Congratulations @michalx2018x! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 500 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36574.64
ETH 2442.97
USDT 1.00
SBD 3.80