Z ojcami o ich prawach - spotkanie RPO w sprawie nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

in #dlike2 years ago (edited)

Dhared From Dlike

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z przedstawicielami organizacji broniących praw ojców. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele min. Ruchu Rzeczywistego Równouprawnienia przy Społecznym Rzeczniku Praw Mężczyzn, Stowarzyszenia Prawo Dziecka, Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka, Stowarzyszenia Narodowe Centrum Ojcostwa. Uczestnicy chcieli przedstawić Rzecznikowi swoje postulaty dotyczące prawnych możliwości wprowadzenia opieki naprzemiennej wobec procedowanych obecnie w parlamencie projektów ustaw nowelizujących Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Nowelizacje będące przedmiotem dyskusji to dwa projekty zmian w KRO - senacki oraz sejmowy. Zebrani ojcowie krytycznie odnosili się do projektu sejmowego. Pozytywnie z kolei oceniają projekt senacki.


Source of shared Link

Sort:  

Przy okazji wrzucę link do artykułu który czytałem wczoraj
http://www.niedziela.pl/artykul/41830/

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 17157.07
ETH 520.32
SBD 1.14