Feministyczna restauracja, w której mężczyźni płacili za posiłki więcej, zbankrutowała

in dlike •  5 months ago 

Dhared From Dlike

Feministyczna i wegańska restauracja "The Handsome Her" to powstały kilka lat temu w Melbourne lokal gastronomiczny, prowadzony przez feministki. W 2017 roku zdecydowały one, że w lokalu za każdy posiłek mężczyźni będą płacić 18% w ramach walki z rzekomym "wage gap". Knajpa jednak nie przekonała do siebie klientów i dziś musi zwijać żagle. Krótko mówiąc, rynek zweryfikował. ;)


Source of shared Link

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @ludomir! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!