Wolne sądy - „Mamy do czynienia z przyklejaniem fałszywych... | FacebooksteemCreated with Sketch.

in #dlike4 years ago (edited)

Shared From Dlike

Pani profesor Łętowska wskazuje po krótce, o co chodzi w tym całym wniosku Marszałek Sejmu do TK o rozstrzygnięcie "sporu kompetencyjnego", który nie jest sporem.

Śmieszne jest, że jeśli istnieje spór kompetencyjny na linii Prezydent-Sejm-Sąd Najwyższy to zawieszenie postępowań z mocy prawa obejmuje wszystkie podmioty w sporze, a z wniosku i oświadczenia Prezes TK wynika, że chcą zawiesić postępowania wyłącznie toczące się przed Sądem Najwyższym.
 

Przy okazji wrzucam oświadczenie PPSN

EO9SRIuX0AI3Kfw.jpgJedno jest pewne, z tego burdelu szybko nie wyjdziemy... 


Shared On DLIKE

Sort:  

Congratulations @jocieprosza! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69081.27
ETH 3757.89
USDT 1.00
SBD 3.68