Franczyzobiorcy Intermarche w Polsce. Nie warto. Miliony długów, bieda

in #dlike5 years ago

Shared From Dlike

Cały biznes Intermarche wydaje się być zorientowany nie na prowadzenie sprzedaży, ale na ruchanie franczyzobiorców. Wiele już widziałem przypadków franczyzy-betonowego koła ratunkowego. Żabka, Fresh, Odido czy wiele innych, ale takiego sku.... nie widziałem. 

Franczyzobiorca jest taką dojną krową, na której choduje się długi. 

Znam wyroki, gdzie sąd uznał takie działanie za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, ale jako praktyk wiem też, że wykazanie tego wiąże się z ogromnym nakładem pracy, gdyż od przedsiębiorcy wymaga się znacznie większej staranności niż od konsumenta. Problemem też tu mogą być weksle o ile dłużnicy nie dysponują tzw. deklaracjami wekslowymi i tylko o ile zostały te weksle wypełnione niezgodnie z ta deklaracją.

W związku z tym, należy śmiało powiedzieć, że franczyza od Intermarche to jest scam podobny nieco do mafii, z której wcale tak łatwo się nie wychodzi. Najgorsze, że na pierwszy rzut oka wszystko jest legalnie i cacy. Dopiero przy głębszej analizie okazuje się, że wszystko jest tak ułożone, że ten biznes nie ma prawa się udać, a całe ryzyko jego prowadzenia ponosi tylko inwestor.


Shared On DLIKE

Sort:  

Ogólnie słowo przedsiębiorca (wszak żadnego przedsiębiorstwa nie bierze), wprowadza w błąd. Powinno być ryzykobiorca.

You have received 5x upvotes from the members of @steemexplorers from your free link submission in our discord server. Steemexplorers is an initiative bringing information on various Steemit services and communities in a central discord to save you time and help you grow. It's free, it's easy, and it's here to help you in so many ways. Come by our discord to learn more! Link to Discord: https://discord.gg/6QrMCFq. Our team also offers an additional upvoting service called @givememonsters where you can presently trade in 1 to 10 DEC from the Steem Monsters game for up to $0.03 upvotes on ANY steemit posts. The vote purchasing value here is some of the best returns on your investments that you can find anywhere so come by and visit this service today!

You got voted by @curationkiwi thanks to SK1920! This bot is managed by KiwiJuce3 and run by Rishi556, you can check both of them out there. To receive upvotes on your own posts, you need to join the Kiwi Co. Discord and go to the room named #CurationKiwi. Submit your post there using the command "!upvote (post link)" to receive upvotes on your post. CurationKiwi is currently supported by donations from users like you, so feel free to leave an upvote on our posts or comments to support us!
We have also recently added a new whitelist feature for those who would like to support CurationKiwi even more! If you would like to receive upvotes more than 2x greater than the normal upvote, all you need to do is delegate 50 SP to @CurationKiwi using this link.

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @curationkiwi.

Congratulations @jocieprosza! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest⁴ - Meet the Steemians Contest
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69394.55
ETH 3894.24
USDT 1.00
SBD 3.73