Altered Carbon'un İkinci Sezonundan Altyazılı Fragman - Haberler - Beyazperde.com

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

O kadar çok zaman geçti ki ilk sezonundan neredeyse hiçbir şey hatırlamıyorum. Fragmanı da izlemedim.

İLk sezonunda bir katil vardı onu bulmaya çalışıyordu, bizim eleman da robot muydu neydi ayriyeten suçlumuydu kafam allak bullak...

Bir kız vardı o ne yapıyordu falan, birisi çok zengin olmuştu geleceğin sisteminde falan.

Aklımda kalan şey gelecekte kripto paraların aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmış olmasıydı sanırım..


Shared On DLIKE

Sort:  

Congratulations @hayalet! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64385.89
ETH 3510.26
USDT 1.00
SBD 2.54