2020 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! - Haberler - Beyazperde.com

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

Brad Pittin aldığı ödül haricinde neredeyse hepsi beklediğimiz ödüllerdi. Tabi Parasite'ın en iyi film için adaylığını konuşmaya gerek yok. Aslında yabancı film dalında aday ama oscar kendini değiştirmeye çalışıyor sözde.

Parasite hem en iyi filmi hem de en iyi yabancı filmi aldı doğal olarak. En iyi filmi alıp en iyi yabancı filmi almasaydı ne komik olurdu :))

Jokerin hak ettiğini herkes biliyor zaten en iyi erkek oyuncu ödülünü tabi. 


Shared On DLIKE

Sort:  

Congratulations @hayalet! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 50 posts. Your next target is to reach 60 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64354.36
ETH 3507.50
USDT 1.00
SBD 2.54