RE: Odpady nuklearne będą składowane w Polsce, bo tak chce Unia Europejska

You are viewing a single comment's thread from:

Odpady nuklearne będą składowane w Polsce, bo tak chce Unia Europejska

in dlike •  4 months ago 

https://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/planowane-sk-adowiska-odpadow-radioaktywnych.html Ciekawy portalik poświęcony zjawisku odpadów radioaktywnych w Polsce.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!