Joker (2019) Trailer

in #dlike3 years ago (edited)

Shared From Dlike

Nowy zwiastun Jokera. Na tę chwilę wydaje się, że film będzie czymś zupełnie nowym w tzw. kinie superbohaterskim. Nie będę silił się na oryginalność - czuję tu co najmniej jedną nominację do Oscara.


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19496.85
ETH 1337.64
USDT 1.00
SBD 2.48