Joker (2019) Trailer

in #dlikelast year (edited)

Shared From Dlike

Nowy zwiastun Jokera. Na tę chwilę wydaje się, że film będzie czymś zupełnie nowym w tzw. kinie superbohaterskim. Nie będę silił się na oryginalność - czuję tu co najmniej jedną nominację do Oscara.


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.037
BTC 10420.36
ETH 338.22
USDT 1.00
SBD 0.95