Frau aus Hamm bei Unfall in Drensteinfurt am Donnerstag verletzt | Drensteinfurt

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

sipas policisë, aksidenti ndodhi të enjten rreth orës 1: 15 pasdite. në dritat e të kuqe trafikut, të drejtuar në konfluence osenbek/konrad-adenauer-pas-strasbauer-pas ndali çekiçin dhe, prapa saj, një udhëzues 63-vjeçar ich makinës nga drenstinurt në fillim. ndërsa ich jepte makinës, gruaja 63 vjeçare nga hammi u largua nga prapa.


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26774.87
ETH 1828.19
USDT 1.00
SBD 2.23