Rudolf Schenker: Zaserwujemy wam porządną dawkę rocka!

in #dlikelast year

Shared From Dlike

Założyciel Scorpions – zespołu grającego początkowo pod nazwą „Bezimienni”. Dobra dusza kapeli, która swój wewnętrzny spokój i pozytywne nastawienie do świata zawdzięcza… medytacji.
Początkującym zespołom radzi, by kierowali się głosem serca i życzy...


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.035
BTC 10591.05
ETH 352.66
USDT 1.00
SBD 0.97