Pat Metheny

in #dlikelast year

Shared From Dlike

W marcu bieżącego roku Pat Metheny przyjechał na festiwal Bielskiej Zadymki Jazzowej jako rezydent, spędził w Polsce kilka dni, w czasie których zagrał dwa koncerty i prowadził warsztaty dla gitarzystów…


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.040
BTC 10910.98
ETH 364.41
USDT 1.00
SBD 0.97