အခက္အခဲမ်ားႏွင့္အခြင့္အေရး

in #difficult6 years ago

image
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္အခြင့္အေရး
အခြင္​့အ​ေရးဆုိတာ အခက္​အခဲ​ေလး​ေတြန႔ဲ တြဲလာတာ။ လူကုိ စိန္​​ေခၚတာ။ ဇြဲသတၱိကုိ စမ္​းသပ္​တာ။ စိန္​​ေခၚမခံရဲ စမ္​းသပ္​မခံရဲ အခက္​အခဲကုိ ရင္​မဆုိင္​ရဲရင္​​ေတာ့ အခြင္​့အ​ေရး မွန္​သမ်ွန႔ဲ လြဲၾကရမည္
Crd by @minpine

Sort:  

သိပ္ကိုမွန္တယ္ အခက္အခဲကိုႀကိဳက္တယ္ သူ႔ေနာက္မွာေအာင္ျမင္မႈရွိတယ္ Thank you so much.@minpine

ဟုတ္ကဲ့ပါ ေေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မညိဳညိဳ ရိွန္း

That is true.

Thank you so much teacher

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 67227.10
ETH 3137.71
USDT 1.00
SBD 3.76