Translator Application Form to be part of Utopian - Davinci Witness Project.

in #davinci-application3 years ago (edited)

My Introduction

Hello I'm Noelou Mengua and marou27 is my username here I'm 22 years old going to 23 this coming July 10, I live at the Philippines. 

The reason why i'm applying as translator is to contribute a good quality and understandable translated words and to reduce the abuser in this platform.

I think i'm suited in this position because i'm a former translator of Utopian-io in the past 3months on Translation Category  and one of Moderator that help the community to check the good quality and understandable of the submitted contribution. Thank You

  •  Here is the link of my Introduction as Moderator in Utopian 

            https://steemit.com/utopian-io/@marou27/i-am-planning-to-become-one-of-the-outstanding-                   moderator-under-the-translation-category-or-utopian-open-source

  •  Samples of a previous translation work: 
  1. https://steemit.com/utopian-io/@marou27/translating-1-163-words-of-joomla-english-to-tagalog-20
  2. https://steemit.com/utopian-io/@marou27/translating-1-237-words-of-joomla-english-to-tagalog-19
  3. https://steemit.com/utopian-io/@marou27/translating-1-219-words-of-joomla-english-to-tagalog-17

Aking Pagpapakilala

Kamusta ako si Noelou Mengua at marou27 ang ginagamit kung pangalan dito, ako ay dalawampu't dalawang taong gulang at magdadalawampu't tatlo sa darating na ika 10 ng hulyo, Ako ay nakatira sa Pilipinas.

Ang dahilan kung bakit ako ay nag-aaplay bilang isang taga-pagsalin ay upang makapag ambag ng magandang kalid at naiintindihan na mga salitang naisalin at upang mabawasan ang nang-aabuso sa platapormang ito.

Sa tingin ko angkop sa akin ang posisyong nabangit dahil ako ay isang dating taga-pagsalin ng Utopian-io sa nakalipas na tatlong buwan sa kategoryang pagsasalin at isa sa taga-pamahala na tumutulong sa kumunidad upang suriin ang magandang kalidad at naiintindihan na  isinumiteng  kontribusyon. Salamat 

 Link to my Crowdin Profile 

 [Crowdin Activity](https://crowdin.com/profile/marou27/activity)

 

English Voice Record


Tagalog Voice Record
Sort:  

hi there, all the best!

Thank you so much Bro @sunray :)